1.6 “ НЕМЕСЕ-ні жекешелеу” функциясына бағдарлама жазу